ฟรี
 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมาประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้