ฟรี
 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

 • กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
  ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

การประชุมชี้แจง นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 พ.ค.2561สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผอ.รร./ครู/ครูอัตราจ้างในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการมอบนโยบาย โดยมีการเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานมีคะแนนO-NET, NTระดับสูง มีการปูพื้นฐานแนวทางการสอนสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอนโดยครูแกนนำทั้ง 10 วิชา และมอบหนังสือนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ความหนา 140 หน้าเป็นคัมภีร์คู่มือการสอนให้กับครูทุกคน ทั้งนี้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ให้ครูทำข้อสอบ 50 ข้อ ถ้าคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 จะต้องสอบซ่อม อาจจะให้ทำข้อสอบในระบบออนไลน์ และผู้เข้ารับการอบรม จะต้องตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจทางระบบออนไลน์ด้วย ดร.ไพศาล กล่าวว่า ทุกกลุ่มสาระวิชามีความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จะต้องปูพื้นฐานให้แน่น ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประถมศึกษาทุกคน ขอให้ครูทุกคนไปศึกษาขบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอนและทำความเข้าใจในหนังสือที่แจกให้กับครูทุกคน ขณะนี้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสุพรรณบุรี เขต 3 มีการพัฒนาไปอยู่ในอันดับต้นๆของสพฐ. เป็นที่รู้จักของสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วไป..พวกเราช่วยกัน ร่วมมือกัน พากันเดินมาไกลมากแล้ว ขอให้พวกเราช่วยกันพัฒนาต่อไป หรืออย่างน้อยต้องคงสภาพรักษามาตรฐานนี้เพื่อลูกหลานเรา